چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت در آخرین ویرایش نسخه 1400 به طور ویژه با برنامه جامع مدیریت صادرات 1400 منطبق شده است. در این چارت با چابک سازی هوشمندانه مدیران در نقش لیدر اهداف 6 گانه شرکت و نقش پذیری در تیم های جذب، اجرا و زیر ساخت مسیر رسیدن به اهداف را اجرا و طی یک سیستم خود کنترلی هوشمندانه به اصلاح مسیر می پردازند.
فارسی